កង្វះ​ខាត​ទឹក​អាច​កើត​ជា​សង្គ្រាម​ដណ្ដើម​ទឹក​គ្នា​បើ​ពលរដ្ឋ​ប្រើ​ប្រាស់​មិន​ចំ​គោ​ល​ដៅ​

470