ក្រសួង​ការងារ​​ត្រូវ​ការ​កម្មករ​ជិត ​២​ពា​ន់​នាក់ ​បម្រើ​ការ​នៅ​តំបន់​​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​​ព្រះសីហនុ​

424