មន្រ្តី​មន្ទីរ​សាធារណៈការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូ​ន​ថា ​ការ​យក​យាន​យន្ត​មក​ចុះ​បញ្ជី​ និង​បង់​ពន្ធ ​មាន​ការ​កើនឡើ​ង​

440