មន្ទីរសុខាភិបាល រាជធានីភ្នំពេញ បើកយុទ្ធនាការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារ ជំងឺរលាកខួរក្បាល

952