អាជ្ញាធរថៃពុំទាន់ចាត់វិធានការ បិទតូបអាជីវករខ្មែរនៅផ្សាររ៉ុងក្លឿទេ

486