ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃអំ​ពាវ​នាវ​ឱ្យ​មហាជនជួ​យ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​អំពី​ទីតាំង​ផលិត និង​ចែក​ចាយ​ផលិត​ផល​ក្លែង​ក្លាយ​

610