ចាស់​ជរា​គ្មាន​ទី​ពឹង ១​៦០​នាក់​ទទួលបា​ន​ការ​គាំទ្រ​ពីមូ​លនិ​ធិ​គាំ​ទ្រ​សុខភាព​ពី​តំណាង​រាស្ត្រ​ប៉ៃលិន​

444