តម្លៃ​ទីផ្សារ​ភាគ​ហ៊ុន​របស់​ប្រទេស​ជប៉ុន ​កើន​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ ​ខណៈដែ​ល​​តម្លៃ​ប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក​នៅ​ទ្រឹង​

4919