ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​ បរាជ័យ​ក្រោម​ថ្វី​ជើង​ក្រុម ​MCL ​All Star​ មុន​ចេញទៅ​ប្រទេស​អូម៉ង់​

1359