ប្រមុខ​កង​ទ័ព​កម្ពុ​ជា​ជំរុញ​ឲ្យ​នាយទា​ហាន ពលទាហាន​ទាំងអស់​គោរព ​និង​អនុវត្ត​តាម​បទ​បញ្ជា​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​

799