មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងវប្បធម៌ ជំរុញឱ្យយុវជនក្នុងខេត្តក្រចេះ លើកកម្ពស់សិល្បៈរបស់ខ្មែរ

362