ក្រុម​សហជីព​ចំនួន​ពីរ ​រំពឹង​ទុក​ថា ​ច្បាប់​សហជីព​ថ្មី​នឹង​ជួយ​ឲ្យ​មាន​ស្ថេរភាព​ការងារ​សម្រាប់​កម្មករ​

345