ពលករខ្មែរ១៥នាក់ត្រូវបានជួយ សង្រ្គោះពីការជួញដូរ នៅលើទូកនេសាទថៃ

406