ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចាត់ទុកការប្រើកងប្រាំ ជាការបំពានច្បាប់អន្តរជាតិ

380