ក្រសួងធនធានទឹកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ នៅពេលមេឃរកកលភ្លៀង

499