ប្រធាន​ភូមិបាល​ស្រុក​ជើង​ព្រៃ​បំភ្លឺ​រឿងដែ​ល​ពលរដ្ឋ​ចោទ​លើប​ញ្ហា​រំលោភ​ដី​

334