ដី​ព្រៃ​រដ្ឋ​រាប់​រយ​ហិកតា​ក្នុ​ងស្រុក​ទឹក​ផុស ត្រូវ​អនុប្រធាន​សហគម​ន៍​ទេសចរណ៍​ម្នាក់​​រំលោភយ​ក​ធ្វើ​ជា​កម្ម​សិទ្ធិ​ឯកជន​

578