អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ ​ស្នើឲ្យ​បណ្តា​ក្រសួង ​និង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ ​ចូលរួ​ម​អនុវត្តន៍​យុទ្ធសាស្រ្ត​ជាតិ​

295