តន្ត្រីប្លែក​ភ្នែក ARAK Mega Dance ប្រគុំ​នឹង​ឧបករណ៍​បុរាណ​ខ្មែរ​ពិសេស​ៗ​គ្រោងធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៩ ​ខែ​មេសា​

458