កម្ពុជា-ថៃ ចុះ​ហត្ថលេខា​ លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគ​យល់​គ្នា​ ស្ដីពី​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការ​វិស័យ​កា​រងា​រ និង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ស្ដី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្លាំង​ពល​កម្ម​

308