ព្រឹត្តិការណ៍ នៃ​ការ​ប្រណាំង​ម៉ូតូ​ Kara Cup​ Race ​2016

395