គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​សម្លាប់​មនុស្ស​អស់​ជាង​ ៤០០​នាក់​ ក្នុង​រយៈ​ពេល​បីខែ​

466