ធនាគារ Citibank ត្រូវ​បង់​ប្រាក់​ចំនួន​ ៧០០លាន​ដុល្លារ​​ទៅ​អោយ​អតិថិជន ​របស់​ខ្លួន​ជា​សំណង​

4912