ជើង​ឯក​បាញ់​កាំ​ភ្លើង​ពិភព​លោក រំពឹង​កីឡា​បាញ់​កាំ​ភ្លើង​កម្ពុជា រីក​ចម្រើន​នៅ​ ២​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ​

438