សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ឈើ​ទាំងឡាយ​ដែល​រឹបអូស​បាន​ពីបទ​ល្មើស ត្រូវ​ប្រគល់​ជូនក្រសួង​អប់រំ​ យុវជននិងកីឡា ទាំងអស់​ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ

439