គ ជ ប សហការ​ជាមួយ​ក្រសួង​អប់រំ ដើម្បី​អប់រំពី​ការ​បោះឆ្នោត

361