ក្នុង​រយៈ​ពេលមួ​យ​ត្រី​មាស ​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ​កំណើន​ប្រាក់​ចំណូលរបស់​ប្រព័ន្ធ​ Internet Google បាន​កើន​ឡើង​ដល់​ជាង​៤០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

4863