ប្រធាន​បណ្ឌិតសភា​នគរបាល​កម្ពុជា ព្រមាន​បង្កក​ប្រាក់ខែ​មន្ត្រី​ដែលមក​ធ្វើ​ការងារ​មិន​ទៀង​ពេល

385