សម្តេច​តេជោ សន្យាថា​នឹងធ្វើការ​យ៉ាងជិត​ស្និត​ជាមួយ​និង​នាយករដ្ឋ​មន្រ្តីថ្មី​របស់​វៀត​ណាម

377