សម្តេច​តេជោនា​​យករ​ដ្ឋម​ន្ត្រី អំពាវនា​វ​ឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ធ្វើ​ស្រែ​ប្រាំង​តែម្តង​បាន​ហើយ ​ ដើម្បី​ទុក​ទឹក​ប្រើ​ប្រាស់​

303