ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាង​​ ១ពាន់​គ្រួសារ​ ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប​ទទួល​បាន​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ទឹកស្អាត​ពី​អាជ្ញាធរ​

317