នគរ​បាលអន្តោ​ប្រវេសន៍​ប្រកាស​ទុក​ពេល​ជាង​១០​ថ្ងៃ​ឱ្យ​ជន​បរទេស​បង្ហាញ​ឯកសារ​រដ្ឋ​បាល​ ប ៣

450