ក្រសួង​ការ​ងារ​បញ្ជាក់​ពី​ភាព​ស្រប​ច្បាប់​របស់​ពល​ករ​ កំពុង​បម្រើ​ការ​ងារ​នៅ​ថៃ

357