តំបន់​ព្រៃ ៥​កន្លែង ​ជា​តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ​

421