រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ បានរិះ​គន់​គណបក្ស​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​មួយ​ថា ឡឺកឺ

425