ព័ត៌មាន​លម្អិត និង​ការវិវត្ត​ន៍​ចុង​ក្រោយ​ករណី​បាញ់​តគ្នា​ ក្នុង​រង្វ​ង់​ប្រតិបត្តិការ​បង្ក្រាប​គ្រឿង​ញៀននៅ​​ទួលគោក

495