៣ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦ ​ទុនវិ​និយោគ​វិស័យ​សំណង់​មាន​ចំនួន ​១៦៤៧​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

788