ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​សាវ​តា​របស់​ក្រុម​ជួញ​ដូរ​គ្រឿង​ញៀនដ៏​ធំ​ ក្រោយ​បាញ់សម្លាប់ ​និង​ចាប់​ខ្លួន​

1011

វគ្គទី១

វគ្គទី2