ការ​ធ្វើ​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ជូន​ពល​ករ​ខ្មែរ​ក្រៅ​ប្រទេស​ នៅ​តែ​ជា​បញ្ហា​ប្រឈម

382