ក្រុមហ៊ុន​ដឹកជញ្ជូន​ និង​ក្រុមហ៊ុន​កែច្នៃ​យានយន្ត​អាច​ត្រូវ​ដក​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ប្រសិន​បើ​មិន​គោរព​តាម​គោលការណ៍​ណែនាំ

414