ចម្ងាយ​ផ្លូវ​ភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ និង​កាត់​បន្ថយ​ចម្ងាយ​ពី ២៣០​គីឡូម៉ែត្រ មក​ត្រឹម​ចម្ងាយ​តែ​១៩១ ​គីឡូម៉ែត្រ

160081