សេនា​នុព័ន្ធ​យោធា​ថៃប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា​សន្យា​បន្ត​​បង្រៀន​ភាសា​ថៃ និង​ហ្វឹកហ្វឺន​ជំនាញ​មួយ​ចំនួន​ដល់​ទាហាន​កម្ពុជា

658