អគ្គនាយកដ្ឋាន​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម​នឹង​ពន្លឿន​ការ​ធ្វើ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ថ្មី ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឲ្យ​បាន​កាន់តែ​ឆាប់

333