សំរាម​ត្រូវ​បាន​ចាក់​ចោល​តាម​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​យ៉ាង​អានាធិបតេយ្យ​ ខណៈ​អាជ្ញាធរ​មិន​អើ​ពើ

396