កម្ពុ​ជា​-អាមេរិក​សន្យា​ថា ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើងនូ​វ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី​លើ​វិស័យ​ការងារ​ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈ​

614