មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​បញ្ជាក់​ថា ជន​ពិការ​ត្រូវ​បាន​គោរព និង​ទទួល​ស្គាល់​កាន់​តែ​ច្រើន

416