បេក្ខជនជាង១ពាន់នាក់ ចូលរួម​ប្រឡង​មន្ត្រី​ក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងសង្គមកិច្ច

785