អង្គការ​មូលនិធិ Hinrich Foundation ផ្តល់​អាហារូបករណ៍​ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​សិក្សា​ជំនាញ​វិស្វកម្ម​ផលិតកម្ម​សាកល និង​ការ​គ្រប់គ្រង

350