រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ទេសចរណ៍​អះ​អា​ងថា រុស្ស៊ីចាប់​អារម្មណ៍​ការ​​ហោះហើរ​ត្រង់​មកក​ម្ពុជា​

665