ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ដាក់​ផលិត​ផល​២​១៨​ប្រភេទ​ ស្ថិត​ក្នុង​ការ​កំណត់​ស្តង់ដា​បញ្ជា​

506